پرسیاری وزاری 12ی زانستی بە PDFپرسیاری وزاری 12ی وێژەیی بە PDF

پرسیارەکانی وزاری کوردی پۆلی 12 بە PDF

پرسیارەکانی وزاری کوردی پۆلی 12 بە PDF ، پرسیارەکانی تاقیکردنەوەی وزاری پۆلی 12 زانستی و وێژەیی بە شێوەی PDF دانراوە و بەپێی ساڵی خوێندن ڕیزکراوە لە خوارەوە ، هەروەها دەتوانیت تاقیکردنەوەکە وەرگریت لەم لینکەوە

2020-2021

وزاری کوردی ٢٠٢٠-٢٠٢١ خولی یەکەم سۆرانی

وزاری کوردی ٢٠٢٠-٢٠٢١ خولی یەکەم بادینی

وزاری کوردی 2020-2021 خولی دووەم سۆرانی

2021-2022

وزاری کوردی ساڵی ٢٠٢١-٢٠٢٢ خولی یەکەم سۆرانی

وزاری کوردی ساڵی ٢٠٢١-٢٠٢٢ خولی یەکەم بادینی

زمان و ئەدەبى کوردى 2021-2022 خولى دووەم

2022-2023

زمان و ئەدەبى کوردى 2022-2023 خولی یەکەم بە زاراوەى سۆرانى

زمان و ئەدەبى کوردى 2022-2023 خولی یەکەم بە زاراوەى بادینى

زمان و ئەدەبى کوردى 2022-2023 خولى دووەم بە زاراوەى سۆرانى

زمان و ئەدەبى کوردى 2022-2023 خولى دووەم بە زاراوەى بادینى

پرسیاری وزاری
Author: پرسیاری وزاری

ئەدمین

5/5 (2 Reviews)
Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.