پرسیاری وزاری 12ی وێژەیی بە PDF

پرسیارەکانی وزاری بیرکاری وێژەیی پۆلی 12 بە PDF

پرسیارەکانی وزاری بیرکاری وێژەیی پۆلی 12 بە PDF ، پرسیارەکان بە شێوازی PDF و بەپێی ساڵی تاقیکردنەوەکان ڕیزکراوە لە خوارەوە

2020-2021

بیرکارى وێژەیى 2020-2021 خولی یەکەم

بیرکارى وێژەیى 2020-2021 خولی دووەم

2021-2022

بیرکارى وێژەیى 2021-2022 خولی یەکەم

بیرکارى وێژەیى 2021-2022 خولی دووەم

2022-2023

بیرکارى وێژەیى 2022-2023 خولی یەکەم

بیرکارى وێژەیى 2022-2023 خولی دووەم

پرسیاری وزاری
Author: پرسیاری وزاری

ئەدمین

5/5 (1 Review)
Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.