پرسیاری وزاری 12ی وێژەیی بە PDF

پرسیارەکانی وزاری مێژوو پۆلی 12 بە PDF

پرسیارەکانی وزاری مێژوو پۆلی 12 بە PDF , پرسیارەکان بەپێی ساڵانی تاقیکردنەوەکانیان ڕیز کراون ، یان ئەتوانیت تاقیکردنەوەکە ئەنجام بدەیت لەم لینکەوە

2020-2021

مێژوو وێژەیى 2020-2021 خولی یەکەم

مێژوو وێژەیى 2020-2021 خولی دووەم

2021-2022

مێژوو وێژەیى 2021-2022 خولی یەکەم

مێژوو وێژەیى 2021-2022 خولی دووەم

2022-2023

مێژوو وێژەیى 2022-2023 خولی یەکەم بە زاراوەى کوردى سۆرانى

مێژوو وێژەیى 2022-2023 خولی یەکەم بە زاراوەى کوردى بادینی

مێژوو وێژەیى 2022-2023 خولی دووەم بە زاراوەى کوردى سۆرانى

مێژوو وێژەیى 2022-2023 خولی دووەم بە زاراوەى کوردى بادینی

پرسیاری وزاری
Author: پرسیاری وزاری

ئەدمین

4/5 (2 Reviews)
Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.